Hopp til innhold
12 teknologitrender for nettselskaper i 2021

Skrevet av Jens Haug

1. Energilagring som fleksibilitetsressurs

Ved å benytte batterier for å utjevne effekttopper, kan man redusere behov for massiv utbygging av nettet. Prisreduksjon på batterier og teknologiutviklingen gjør dette til et stadig mer attraktivt tiltak, men regulatoriske og eiermessige forhold medfører fortsatt kompleksitet. Det pågår i dag flere pilotprosjektet, og vi tror dagens utfordringer og begrensninger vil løses slik at batterier vil komme som en integrert del av distribusjonsnettet i årene fremover. I tillegg drives utviklingen av stadig mer fornybar produksjon, som ikke nødvendigvis produserer på tidspunkter der forbrukere har behov. Lagring vil bidra til å løse denne situasjonen.

2. Digital arbeider på kontor og i felt

Korona har bevist at effektivt arbeid kan gjøres hvor som helst – på hjemmekontor, mobilt eller tradisjonelt kontor. Digital mobil arbeidsplass understøttes med moderne teknologi og verktøy, men likeså viktig er gode prosesser for samhandling og informasjonsutveksling. I tillegg til administrasjonsarbeid har nettselskap svært mye feltarbeid på linjer, stasjoner og anlegg. Digital optimalisering av arbeidsoppdrag er avgjørende i et fremtidig nettselskap, for å gjennomføre arbeid raskere, sikrere og mer effektivt. Tett informasjonskobling mellom oppdragsleder, utfører, kunde, oppdragsbeskrivelse, nettinformasjon, komponenter og utstyr er viktig og kan kun oppnås med digitale verktøy. Personsikkerhet er et must for nettselskapene, som sender arbeidere både langt og høyt. Industrial Wearables og andre mobile teknologier vil forhåpentligvis sørge for null hendelser og effektiv gjennomføring.

3. Smidige arbeidsprosesser

Smidig (eller engelsk Agility) defineres som evnen til å håndtere og reagere på endringer. Innenfor softwareutvikling har smidige metoder vært benyttet i mange år, men stadig flere virksomheter ser nytten av det samme tankesettet utenfor SW utvikling – såkalt «Business Agility». Smidige metoder er et sett av verdier og prinsipper for hvordan man skal håndtere endringer og usikkerhet, noe av det mest sentrale er at man i en situasjon med usikkerhet må prøve noe man tror på, samle tilbakemeldinger og justere i henhold til disse. Det er viktig at hele organisasjonen støtter denne metoden, for å få ønsket effekt.

4. Composable Architecture vs Legacy Systems

Tradisjonelt har nettselskapene hatt SW løsninger som har datalagring og funksjoner for en spesifikk hovedfunksjon, som eksempelvis NIS (Nett Informasjonssystem) og KIS (Kunde Informasjonssystem). Disse Legacy systemene har i stor grad låst data inn i en silo tankegang, og i liten grad vært åpen for samhandling med andre systemer.

Composable Architecture gjør at man lager et ecosystem av individuelle systemer som deler informasjon over grensesnitt («API first»), ofte implementert som mikrotjenester uten sterk kobling. Det er også vanlig med å skille (kalles også «headless») bakenforliggende logikk («backend») og presentasjon («frontend»).

For å lykkes med å drive fremtidige forretningsbehov og endringer er det avgjørende at nettselskapenes datasystemer er fleksible og dynamiske, og ikke tunge og statiske. Composable Architecture er en nøkkel for å få dette til.

5. Integrasjon – for prosessenes skyld

En arkitektur som beskrevet over (Composable architecture) medfører behov for integrasjon. Slik integrasjon kan være mer eller mindre enkel, men innføring av en integrasjonsløsning vil både forbedre prosesser, øke kvaliteten i dataflyten og bidra til automatisering. Integrasjon handler om å gjøre tilgjengelig data fra det sted den oppstår til det sted den kan få nytteverdi, og prosessintegrasjon øker verdien ytterligere når man ser helheten i virksomheten. Integrasjon defineres av nettselskapene selv som et av de store fremtidige utfordringene, men med god håndtering vil man kunne gå fra ingen integrasjon (eventuelt spaghetti-integrasjon) til en automatisert prosessintegrasjon.

6. Skyteknologi tar over

Skyteknologi blir gradvis en større og større deler av nettselskapenes systemarkitektur, gjerne i form av leverandørers transformering fra tradisjonelle legacy systemer til SaaS plattformer, men også i egen plattformutvikling (hos de store nettselskapene). Verdiene av en skystrategi fremfor tradisjonell legacy «på bakken» er økt innovasjon og raskere endringstakt, stor grad av tilgjengelig sikkerhetsteknologi samt at man kan åpne for en samhandlingsplattform (data og tjenester) mellom flere aktører. For et nettselskap er det viktig å ha en skystrategi, men det er like viktig å ha kunnskap nok til å vite hva som kan og bør kjøre i skya. Kompetanse er derfor avgjørende for nettselskapenes valg innenfor skystrategien.

7. IT/OT konvergens

IT (Informasjonsteknologi) og OT (Operasjonell teknologi) har tradisjonelt vært adskilt, mye på grunn av gammel teknologi og at sikkerhet ikke har vært ivaretatt. Fremover vil IT og OT smelte mer sammen, fordi kombinasjonen gir så store positive operasjonelle effekter. Flere underliggende teknologier vil forsterke nytten, som augmented reality, digitale tvillinger, Edge og AI. Selv om IT og OT konvergens gir mange nytter, gir det også utfordringer, spesielt IT sikkerhet er et viktig tema når man åpner opp tidligere lukkede nett. Allikevel må man si at det kan være godt å ikke lenger lene seg på «security by obscurity» i de gamle OT protokollene, og at IT vel så mye kan gi økt sikkerhet med de teknologier som finnes.

8. Mer IoT i virksomheten

Etablering av AMS måler automatiserte måling som underlag for fakturering, men åpnet også for en innsamling av andre data for å effektivisere nettselskapet. Slik sett er AMS måleren en viktig IoT komponent med store potensialer. De fleste nettselskap har startet arbeid med å samle inn hendelser, alarmer, spenningskvalitet og annet, men sammenstilling og analyse av data i en forretningskontekst er i startgropen. Her vil vi fremover se en økt mengde IoT teknologier, som samlet sett kan gi svært god effekt på planlegging, automatisering av arbeidsprosesser, effektivisering av nettdrift og bedre kundeløsninger.

9. Analysefunksjoner med AI/maskinlæring

Datadrevne beslutningsprosesser er ikke noe nytt for nettselskapene, men med økt tilgang på data fra IoT, AMS og andre distribuerte kilder, bedre dataintegrasjon mellom systemer og bedre tilgang på analyseteknologier, er det åpenbart at data vil ha en betydelig økt verdi i nettselskapenes virksomhet fremover. Mange fremtidige forhold krever også betydelig mer avansert analyse og automatisering, slik som prediktivt vedlikehold, bruk av energilager, distribuerte energiressurser, prosumers (konsumenter som produserer) og fleksibilitetsmarkeder. En av hindringene for dette har vært at data ikke har vært tilgjengelig, men bedre løsninger for data management og integrasjonsløsninger vil bidra her.

10. Cybersikkerhet

Sikkerhet har alltid vært en viktig faktor for nettselskapet, men IT sikkerhet og spesielt cybersikkerhet har fått større fokus enn tradisjonell fysisk sikring og personellsikkerhet. Større åpenhet innen IT/OT gir større risiko, men IT vil også bidra med sikkerhetsteknologier, eksempelvis analyse av datainnbrudd eller manipulering. Cybersikkerhet handler mye om teknologi, men også om kompetanse, kultur og holdning. Samlet sett er cybersikkerhet et område som øker i omfang for nettselskapene, og som krever fokus i betydelig grad. Stor mangel på kompetanse innen cybersikkerhet krever større grad av samarbeid mellom nettselskap, partnere, leverandører og myndighet.

11. Droner for inspeksjon

Nettselskapene har svært mye distribuert utstyr over hele landet, og kontroll og oversikt over dette krever mye ressurser med tilhørende personellrisiko. IoT og sensorer kan gi en god indikasjon på mye, men selvkjørende fartøy (droner) gir en betydelig gevinst i forhold til fysisk inspeksjoner. Utviklingen av droner i forhold til rekkevidde, luftfartsregler og teknologi er stor, men det er viktig å si at utviklingen av analyse (AI) av bilder og film er vel så avgjørende for verdien av dronevirksomheten.

12. Digitale kundeløsninger

Nettselskapene har tidligere hatt et distansert forhold til kunden, det er gjerne ved feil i nettet at man har hatt en dialog over telefon. Som all annen digital transformasjon, vil nærhet til kunden bli mer viktig. Nettselskapet har mulighet til å ta en viktig rolle ovenfor kunden i elektrifiseringen og forholdet mellom strøm og klimakrisen. Gode digitale løsninger som gir råd, har tettere dialog ved feil eller problemer, samarbeid i forhold til effekttopper eller fleksibilitet og forbruksreduksjon (gameification) er eksempler på funksjoner som nettselskapet bør digitalisere.

Kontaktpersoner

Flere artikler