Åpenhetsloven

Redegjørelse om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Embriq AS

Denne redegjørelsen er utarbeidet i henhold til Åpenhetsloven, som pålegger virksomheter å offentliggjøre informasjon om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet og leverandørkjede.

Om selskapet

Embriq AS er et IT-selskap som er en ledende leverandør av avansert IT-drift, programvare, industriell IoT-teknologi og konsulenttjenester. Vi leverer løsninger som hjelper komplekse og transaksjonsintensive virksomheter med å optimalisere sin konkurransekraft. Med over 220 høyt dyktige og dedikerte ansatte betjener vi kunder i Norden – kunder som alle leverer samfunnskritiske tjenester innenfor bransjer som for eksempel energi og industri.

Eierskapet i Embriq består av det britiske privat equity-fondet Magnesium Capital (90%) og ansatte i Embriq (10%). I 2022 hadde Embriq en omsetning på rundt 440.000 NOK (beløp i hele 1000).

I 2021 vurderte og prioriterte Embriq hvilke av FN sine bærekraftsmål som er mest relevante for oss og hvor vi mener at vi kan utgjøre en forskjell. I denne prosessen var ansatte på ulike nivåer involvert, noe som bidro til en nyansert vurdering. Vi valgte fem av FNs bærekraftsmål, som er førende for hvilke områder innenfor bærekraft vi skal prioritere å jobbe videre med fremover.

FNs bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

FNs bærekraftsmål 7: Ren energi til alle

FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Fns bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

For Embriq innebærer FN mål 5 – Likestilling mellom kjønnene at alle medarbeidere i selskapet skal behandles med respekt og verdighet. Vi virker for at alle medarbeidere skal behandles likt og gis samme muligheter, uansett kjønn, etnisk eller nasjonal opprinnelse, religion, alder, seksuell legning eller politisk oppfatning. Som en stor virksomhet har Embriq aktivitet- og redegjørelsesplikt for mangfold og likestilling, og har gjennomført likelønnskartlegging for 2022.

Embriq har fokus på at alle ansatte skal trives, være fornøyde med sitt arbeid, samt at de skal føle at de kan påvirke sin egen arbeidssituasjon. Det utføres risikovurderinger og vernerunder for å kartlegge det psykiske- og fysiske arbeidsmiljøet. Virksomheten gjennomfører også årlige medarbeidersamtaler og månedlig kvantitativ kartlegging av organisasjonsklimaet hvor blant annet ansattes tilfredshet med: ledelse, teamfølelse, autonomi, meningsfullhet, arbeidsglede, engasjement, personlig utvikling og arbeidssituasjon måles løpende.

For Embriq innebærer FN mål 7 Ren energi til alle at våre løsninger bidrar til gjennomføringen av det grønne skiftet og elektrifiseringen av samfunnet. Vår teknologi gjør det mulig for nettselskapene å effektivisere drift og vedlikehold av strømnettet.

Embriq leverer systemplattformen Quant som bistår nettselskapene med å ha oversikt over kapasitet og flaskehalser i nettet, behandle og løse spenningsutfordringer og strømavbrudd og oppdage og planlegge for utbedring av jordfeil. Powercatch er et arbeidsordresystem som sørger for at vedlikehold og utbygging av strømnettet skjer så effektivt som mulig.

Med våre løsninger innen IT Managed Services bistår vi kundene med veiledning og råd om hvordan forvalte og lagre data på en mest mulig ressurseffektiv måte, eksempelvis gjennom sikker forvaltning av nødvendig datamengde med minst mulig klimafotavtrykk.

Vi er opptatt av å respektere og fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet og leverandørkjede. Vi har derfor utarbeidet  som gjenspeiler våre forpliktelser og forventninger til oss selv og våre samarbeidspartnere.

Et sentralt aspekt for å bidra til å oppfylle FN mål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst, er å støtte og respekterer de ti prinsippene angående menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon som finnes i FNs Global Compact. Støtte til Global Compact gir Embriq muligheten til å delta i globale initiativ for bærekraftig utvikling. Vi har valgt å fokusere på prinsipp nummer en til seks, samt nummer ti som er:

1.Embriq skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter; og

2. påse at Embriq og ansatte ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene

3. Embriq skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis

4. Embriq skal sikre at det ikke forekommer tvangsarbeid i virksomheten eller virksomhetens leverandørkjede

5. Avstå fra barnearbeid og avstå fra å inngå virksomhet med kunder, partnere eller leverandører som ikke gjør det samme

6. Sikre at det ikke forekommer diskriminering på arbeidsplassen

10. Embriq skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og            bestikkelser

FN mål 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur. Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. Embriq sine løsninger skal bidra til økt ressurseffektivitet og redusert klimaavtrykk for kundene våre. Dette er et krav når vi utvikler nye løsninger.

Vi har lang erfaring med drift og digitalisering av samfunnskritisk infrastruktur og vi utvikler kontinuerlig nye løsninger tilpasset elektrifiseringen av samfunnet og det grønne skiftet. Eksempelvis leverer Embriq løsninger for innsamling og analyse av data fra sensorer og IoT-enheter som gjør at kundene våre kan optimalisere driften og redusere utslipp.

FN mål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon. Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Embriq har fokus på ansvarlig innkjøp og leverandøroppfølging, hvor vi blant annet stiller krav om produksjon, transport, og sertifiseringer. Gjenbruk og gjenvinning er avgjørende i en sirkulær økonomi. For å redusere vårt eget klimafotavtrykk har vi utvidet levetiden betydelig på vårt IT-utstyr. I tillegg så er dette utstyret leaset som legger til rette for gjenbruk.

Vi har også etablert varslingskanaler som skal bidra til å avdekke eventuelle negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold i vår virksomhet. Vi oppfordrer alle våre ansatte, leverandører, kunder og andre interessenter til å melde fra om bekymringer eller klager knyttet til vår virksomhet. Kontakt oss via: compliance@embriq.no

Aktsomhetsvurderinger

Som en del av vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil vi fremover gjennomføre regelmessige aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forhindre og begrense faktiske og potensielle negative konsekvenser i vår virksomhet og leverandørkjede. Disse aktsomhetsvurderingene baserer seg på OECD sine retningslinjer, og vil bli gjennomført sammen med en ekstern rådgiver i systemet Factlines.

Vi har prioritert å følge opp risikoer for negative konsekvenser ut fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sin høyrisikoliste, som tar hensyn til både alvorligheten av konsekvensene for de berørte og sannsynligheten for negativ påvirkning.

Informasjon vedrørende resultatene av disse aktsomhetsvurderinger vil bli publisert på nettsidene våre løpende, og forventes i løpet av høsten 2023.

Vi er åpne for dialog og tilbakemeldinger om vår redegjørelse og vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi inviterer alle våre interessenter til å kontakte oss på compliance@embriq.no hvis de har spørsmål, kommentarer eller forslag til forbedring.

Kontakt