Hopp til innhold

Digital ideal eller pengemakta
Vi mennesker har til alle tider erfart at endringer i verktøy, teknologi og metoder gir nye muligheter. En trist sannhet er at store historiske utviklinger har skjedd som følge av kriger og konflikter, men også latskap, underholdning og ønske om å bli rik har vært bidragsytere til den teknologiske utvikling.

Kan man si at de siste årenes utvikling innen digital transformasjon er fundamentert på høyere idealer? Både og, vil jeg si. Industri 4.0 er i stor grad drevet av behovet for økt fortjeneste i vårt velstandssamfunn. Men, vi ser samtidig i økende grad miljø og helse som lokomotiv for teknologiutviklingen. Fortsetter miljø og helse å prege teknologiutviklingen, og at utviklingen blir til gode for hele verden, vil den digitale transformasjonen bli positivt husket for ettertiden.

Alle mennesker som jobber med digital transformasjon bør ha kjennskap til hvilke idealer som ligger til grunn for endringen. Hva ønsker man å oppnå, hvem blir påvirket, hvilke konsekvenser og muligheter oppstår. Det er i skjæringspunktet mellom teknologi, visjoner og mennesket selv at nøkkelen ligger for å lykkes, og mennesket er i særdeleshet den samlende faktoren.

Den ansattes digitale virkelighet
Hvordan skal man som ansatt og leder forholde seg til maskinenes inntog? Når den digitale transformasjonen kommer over virksomheten er det lett at fokus blir kun på konkrete teknologiske forhold. Men, forståelsen av ansattes situasjon og tilhørende tiltak må vektlegges for å oppnå best effekt. Uten den ansattes kunnskap, trygghet og evne til tilpasning vil enhver satsning på digitale endringer bli utfordrende.

Under digitale endringsprosesser er det helt avgjørende at ansatte i virksomheten er åpen for endringer. Teknologi og IT kan ikke være det som fører an, det er menneskene i organisasjonen som gjør endringene mulig. Men hvordan vil motivasjon for endring være om det er ens egen arbeidsplass som blir automatisert? Dette er en av de store utfordringene som virksomhetens ledere i samarbeid med ansatte må håndtere. Nøkkelen er tydelig lederskap, involvering, informasjon, kunnskap, nysgjerrighet og motivasjon.

Det er kjent at innføringen av digitale systemer kan medføre en reduksjon av menneskelig interaksjon, redusert forståelse for menneskelige aspekter i beslutningsprosesser (eksempelvis medfølelse ovenfor personer med personlige utfordringer), dårligere samarbeidsklima og større opplevelse av å være kontrollert av virksomheten. De aller fleste kan vel allerede nå kjenne seg igjen i utfordringer knyttet til at man er ”alltid pålogget”. Mennesker vil også for fremtiden ha behov for pauser og refleksjon, til tankearbeid og uformell prat ved kaffemaskinen. Å neglisjere disse menneskelige faktorene kan få langsiktige negative konsekvenser for en virksomhet.

 

Hvem har kontroll når man maskinelt digitaliserer og automatiserer? Beslutninger som i dag tas av ansatte, vil i større grad bli tatt av maskiner fremover. Hvordan skal ansatte kjenne trygghet for at beslutninger gjennomføres under menneskelig kontroll? En form for overordnet styring og kontroll av de automatiske beslutningsprosessene er helt nødvendig, og dette må godkjennes av ansatte innenfor den trygghetssfære som er nødvendig i enhver virksomhet.

Sist men ikke minst har man læringsaspektet i virksomheten. Fremtidige digitale virksomheter vil ha behov for mer kunnskap om digitale prosesser, teknologimuligheter, prosessforbedringer og ikke minst endringsvillighet. I tradisjonelle industrier ble man lært opp og gjorde deretter sine definerte oppgaver. Dagens arbeidsliv er i større grad preget av kontinuerlig læring, innovasjon og forbedring. Og dette vil i enda større grad gjelde for fremtiden.

Selskapskultur er begrepet som kan samle alle disse forholdene. En virksomhets ledelse må rette blikket mot riktig kultur. Lykkes man med dette vil enhver endring, også digital transformasjon, utføres smidig med engasjerte ansatte.

Mer tid til å tenke – en vei til digital suksess
Endringer vil påvirke ansatte som har hatt typiske repetitive oppgaver, da slike oppgaver naturlig vil overtas av automatiserte funksjoner. Vil ansatte med denne type oppgaver kun bli fjernet? Ikke nødvendigvis, for med fremtidens arbeidsplass vil det være nødvendig med økt fri tenkning, innovasjon og ideskaping for å  kontinuerlig være lønnsom i hurtig transformerende bransjer. Det åpner muligheter for ansatte som kan teknologi, prosess og bransje – den intellektuelle kontrollen på virksomheten blir avgjørende.

 

Overgangen til en digital virksomhet er skremmende for noen og spennende for andre. Det er lite aktuelt å bremse utviklingen, så for ansatte som er utrygge er oppfordringen å gjøre seg mer relevante. Eksempelområder er teknologi og programvare, kunnskap for å forstå regelverk, jus, forretningsdrift og sist men ikke minst kunnskap og erfaring knyttet til helse, miljø og sikkerhet.  For studenter som er usikre er rådet å velge en utdannelse med stor intellektuell tyngde. For virksomhetens ledere er det avgjørende å gjennomføre endringsledelse i stor skala.

Med gode endringsprosesser hos den enkelte ansatte og i virksomheten vil den digitale transformasjonen ha gode vilkår for å lykkes.

I denne artikkelserien vil vi presentere noen viktige aspekter om digitalisering spesielt rettet mot industri. Vi håper det kan gi nytte og verdi for alle lesere. Spørsmål eller kommentarer tas gjerne imot til jens.haug@embriq.no.

LagreLagre

LagreLagreLagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

LagreLagre

Om Artikkelforfatteren

Jens Haug, Direktør Produkt
+ 47 913 61 495
jens.haug@embriq.no

LagreLagre

LagreLagre

Flere artikler