Hopp til innhold
Solcellepanel og vindmøller i storby

Elektrifiering – nyckeln för att lyckas med klimatutmaningarna
Global uppvärmning och klimatförändringar är stora hot mot planeten, våra åtgärder de närmaste årtiondena avgör vad vi lämnar efter oss till kommande generationer. Parisavtalet gör att Norge har åtagit sig att bli ett land med låga utsläpp 2050. En gradvis minskning av oljeindustrin och tillväxt i gröna sektorer är tydliga beslut av myndigheterna, till stor del oberoende av politisk hemvist. Mot bakgrund av detta står kraftsektorn i centrum för utvecklingen. Eftersom vi redan har en hög grad av förnybar produktion, är elektrifieringen av fossil energianvändning ett av de viktigaste verktygen för att lyckas.

Elektrifieringen av samhället medför stora krav på nätkapaciteten, och det är nu som nätbolagen måste göra rätt förberedelser, vara framsynta och göra val som inte medför onödiga kostnader för samhället. Vår erfarenhet är att nätbolagen i olika grad är förberedda på elektrifieringsvågen. Nu måste åtgärder vidtas, och det betyder starkare fokus på IT, digitalisering och smidiga lösningar som kommer att vara hörnstenar i utvecklingen av framtidens nätbolag.

Elnätet – ryggraden i elektrifieringen
Elförbrukningen per hushåll är lägre än på 90-talet, mycket på grund av ett varmare klimat, högre elpriser och mer eleffektiva hus och elektrisk utrustning. Elbilsladdningen verkar för närvarande hanteras med god kapacitet i nätet, med undantag för enskilda stugområden. Det sker dock en omfattande elektrifiering av flera sektorer som skapar huvudbry för nätbolagen. Exempel på detta är elektrifiering av transportindustrin, både på land och till sjöss, elektrifiering av byggindustrin, elektrifiering av oljeindustrin och framväxten av elintensiva datacenter. Det är topparna, det vill säga effektuttaget, i förbrukningsmönstret som avgör dimensioneringen av elnätet, och dagens elnät är inte dimensionerat för så omfattande behov. Det är inte kostnadsmässigt möjligt att bygga elnät för sådana toppar, så alternativa lösningar måste komma på plats.

En av nätbolagens största utmaningar idag är hur man möter sådana förändringar i konsumtionsmönstren. Kraftbolagen har traditionellt haft investeringsplaner för många år framöver, men med ständigt förändrade behov kopplat till elektrifiering, är det inte givet att sådana planer är de bästa sett till framtida behov. Dessutom kommer framväxten av lokal produktion, vindkraftsparker och mikronät att ge en mycket komplex och dynamisk situation för produktion och konsumtion i nätet, och bidra till att framtida planer för dimensionering blir krävande. Kraftbolagen måste helt enkelt bli mer dynamiska, eller agila som man säger i IT-branschen, för att kunna hantera mer frekventa förändringar i framtiden.

Agil kraftindustri som använder resurserna smart
Nätbolagens befintliga intäktsmodeller och ramvillkor är inte nödvändigtvis de bästa för en sådan mycket dynamisk och krävande framtida situation. Detta står på dagordningen hos flera i branschen med NVE i spetsen, som förhoppningsvis kommer att ge incitament för en agil kraftsektor som använder resurserna smart. De mest framsynta nätbolagen ser redan nu egna vinster genom att använda rätt teknik och ITY. Det har ett egenvärde att vara väl förberedd, leverera bra kvalitet och fokusera på användarens behov.

En konsekvens av elektrifieringen är att transformator- och nätstationer kan få betydligt kortare livslängd, eftersom intensiv laddning upp till maximal kapacitet av exempelvis transportfordon sliter mer på nätstationerna. Skillnaden i livslängd kan vara från tidigare flera decennier till 5-6 i framtiden. Traditionellt har inte nätstationerna övervakats i någon större utsträckning, men insikt om förhållandena genom användning av sensorer, mätare och IT-verktyg måste vara central i nätbolagens planer på underhåll och felkorrigering.

Digitalisering är nödvändigt
Digitalisering inom kraftbranschen är viktigt på många områden. Automatisering och effektivisering av förvaltningsuppgifter kommer att ge goda vinster. Ännu viktigare är det att använda digitala verktyg för att få bättre insikt och kunna fatta bättre beslut. Man måste använda tillgängliga data för att få insikt och kunna fatta snabba och korrekta beslut med digitala verktyg, gärna automatiserade om möjligt, för att lösa verksamhetens behov och syften. Digitalisering innebär också ännu bättre interaktion mellan användare av tjänster, för att säkerställa bästa möjliga kvalitet, helst med hjälp av ytor.

Digitalisering innebär kontroll över data, bra IT-verktyg och rätt processer som får tillgång till data vid behov. I branschen finns det många exempel på att data finns, men att de ofta inte är tillgängliga för de personer som ska fatta beslut i givna situationer. Vi pratar då om ”bortglömda” eller ”svårtillgängliga” data, antingen som ett resultat av föråldrade system som inte öppnas upp, eller att man inte kan överföra (integrera) mellan olika system. Branschen har som regel många system som löser olika uppgifter, vilket gör att det snabbt blir en fråga om integration för att lösa uppgifter effektivt i hela organisationen. Fokus på företagsarkitektur och integrationsarkitektur är viktigt för att uppnå effekterna av IT och teknik. Nätbolagen måste också i högre utsträckning ställa krav på leverantörer av IT-system att dessa öppnas upp med tillgängliga gränssnitt, så att data kan användas för olika ändamål, naturligtvis med korrekt hantering av säkerhet och integritet.

Korrekt användning av data från smarta elmätare, nätstationsövervakning och transformatorer ger nätbolagen möjlighet till klok planering och effektiv drift av elnätet som möter framtidens utmaningar. Genom att använda dessa data i kombination med bra IT-verktyg kan nätbolagen utföra operativa uppgifter mer effektivt och säkerställa en bättre utveckling av nätet, anpassad till elektrifieringen i samhället.

Digitaliseringen är målinriktad – 7 steg till framgång
På Embriq har vi arbetat länge med IT och digitalisering i kraftbranschen, och nedan visar vi 7 områden som vi tror är viktigt för att nå de vinster som diskuteras i artikeln ovan. Om du arbetar inom dessa områden är du på god väg att lyckas som ett digitaliserat och flexibelt nätbolag som är klar för att möta samhällets elektrifieringsbehov.

  • Se till att samla in data på ett strukturerat sätt med god tillgänglighet för senare användning. Exempel på data är mätdata från AMS-mätare eller andra mätare i nätet, information om nätet, information om kunden och avtal och annan information från externa källor
  • Se till att du känner till dina processer och ha en tydlig processägare med ansvar för att anpassa utifrån framtida behov och möjligheter. Processerna avgör i vilka led man behöver data
  • Upprätta en bra arkitektur som stöder processerna, det vill säga dataarkitektur (där data genereras, ägs och behandlas), integrationsarkitektur (vilka system och data som ska kopplas samman), programarkitektur (vilka applikationer som löser konkreta uppgifter i en process) och säkerhetsarkitektur (de olika säkerhetsaspekterna i en arkitektur). Se till att dina leverantörer följer de principer som de har satt upp
  • Se till att det finns tillräcklig kompetens i din organisation och att den är fokuserad på nyskapande samt är villig att förändras. Detta kan göras med tvärvetenskapliga team med mandat att genomföra förändringar, eller att man skapar en miljö som främjar en nyfikenhet på olika lösningar. IT-kompetens blir centralt i alla delar av verksamheten
  • Lägg tid på att förstå användarnas behov, nu och i framtiden. Delta i fora med aktörer, var aktiv i samhällsdebatten och samhällsutvecklingen, och se inte minst användarna som ett sätt att uppnå bra gemensamma lösningar. De bästa lösningarna skapas tillsammans
  • Skapa en färdplan för digitalisering, där kortsiktiga vinster löses först, men som också är tillräckligt ambitiös för att driva de viktigaste förändringarna på sikt
  • Testa och lär! Var inte rädd för att testa nya möjligheter och förändra ofta, och lägg tid på att utvärdera, gärna tillsammans med användarna. Det är i förändringen som man skapar de bästa idéerna och de bästa lösningarna, och den dynamiska framtida modellen i elnätet kommer att behöva ett mer flexibelt och dynamiskt nätbolag

Digitalisering är ett målinriktat arbete för hela organisationen. Det är en del av det kontinuerliga förändringsarbetet i verksamheten, men det kommer också att krävas större åtgärder för att nå den önskade positionen. Nu är det hög tid att sätta igång med detta arbete på allvar.

Kontaktpersoner

Flere artikler