Vi bryr oss om din integritet

Embriq skyddar din personliga integritet och dina personuppgifter. Detta innebär att Embriq strävar efter att endast behandla och samla in personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt.

Med den nya allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) stärks skyddet av varje enskild individs personuppgifter. För Embriq har detta lett till en översyn av våra rutiner och deras utformning för att säkerställa skyddet av individens rättigheter.

I detta dokument hittar du en redogörelse av hur Embriq behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har, samt information om vem du kan kontakta vid ytterligare frågor kring behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter

Embriq AS, orgnr. 993 884 871, ansvarar för företagets behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

I vissa fall kommer vi att använda personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som utför databehandling på uppdrag av Embriq. Om personuppgiftsbiträden används, kommer Embriq, innan databehandlingen påbörjas, att se till att ingå ett avtal som reglerar databehandlingen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Embriq strävar efter att behandla alla dina personuppgifter inom EU/EES.

I den utsträckning personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer Embriq att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa den skyddsnivå som krävs enligt GDPR. Det innebär bland annat att åtgärder som EU:s standardavtalsvillkor och erkända organisationer, såsom “Privacy Shield”, kommer att användas.

Säkerhet

För att skydda de personuppgifter som behandlas av Embriq använder vi olika säkerhetssystem, t.ex. antivirusprogram, brandväggar och åtkomsträttigheter. Dessutom använder vi kryptering för separat skydd av känsliga personuppgifter. Embriq arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra säkerheten i vår IT-miljö.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Embriq lagrar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. För ytterligare information, se de olika lagringsperioderna för varje separat ändamål.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutskrift)

Embriq är alltid öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, kan du alltid begära tillgång till dina uppgifter i form av en registerutskrift. När vi tar emot en sådan begäran, ber vi om ytterligare information för att säkerställa effektiv hantering och leverans till rätt person.

Rätt till rättelse

Du kan kräva att dina personuppgifter korrigeras om de är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan kräva att dina personuppgifter raderas i följande situationer:

  • Uppgifterna är inte längre nödvändig för det ändamål för vilket de samlades in och behandlades.
  • Du motsätter dig den intresseavvägning som vi har gjort baserat på legitima intressen, och din invändning väger tyngre än vårt legitima intresse.
  • Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för.

Embriq har rätt att avslå din begäran om det finns rättsliga skyldigheter som motsäger omedelbar radering av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kan till exempel ha att göra med bokförings- och skattelagstiftning eller annan lagstiftning som vi måste följa. Behandlingen kan också vara nödvändig för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk. Om vi är förhindrade att radera de begärda personuppgifterna, kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att användas för andra ändamål än de som motsäger önskad radering.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, kan du kräva att behandlingen begränsas under den tid vi behöver för att kontrollera att personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för det angivna ändamålet, men du behöver dem för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk, kan du kräva begränsad behandling av uppgifterna hos Embriq. Det innebär att du kan kräva att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du invände mot en behandling som är motiverad av vårt legitima intresse, kan du kräva att behandlingen begränsas under den tid vi behöver för att kontrollera om Embriqs legitima intresse väger tyngre än ditt intresse av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats i de situationer som nämns ovan, får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda andras rättigheter eller om du har gett oss ditt samtycke.

Rätt att bestrida vissa typer av behandling

Du har alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter baserat på en intresseavvägning, eller om dina personuppgifter har använts i direktmarknadsföring. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning, måste vi framvisa ett tvingande, nödvändigt och legitimt intresse för behandlingen i fråga som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I motsatt fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, verkställa eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig, har du rätt att kräva att de personuppgifter om dig själv som du har lämnat till oss överförs till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt genomförbar och kan utföras med hjälp av ett datorprogram.

Om cookies