Hopp til innhold

Jernbaneverket ønsker at jernbanen utbygges for å oppnå et høyt sikkerhetsnivå. Signalanleggene er en viktig faktor for en moderne jernbane. Rejlers Railconsult bistod i 2009-2010 Jernbaneverket i å omorganisere og lede signalressursene slik at man skulle få en mest mulig effektiv bruk av knappe ressurser.

Jernbanen har de senere år fått økte rammer for forsert drift, vedlikehold og utbygging. Dette har ført til et økt behov for signalressurser. Samtidig har det vist seg vanskelig å skaffe tilstrekkelige ressurser til de prosjektene man skal gjennomføre.

Prosjektet utarbeidet en ny organisering av signalmiljøet, og det ble definert ulike roller innenfor signalfaget samt klare ansvarsområder for signalmiljøet etter prosjektperiodens slutt. Omorganiseringen inngikk i Jernbaneverkets øvrige arbeid med organisering i den perioden.

Rejlers Railconsults leveranse

Rejlers Railconsult fikk oppdraget som prosjektleder for optimalisering av signalressursene i Jernbaneverket. Prosjektet innebar både en fortløpende prioritering av signalressurser i henhold til avtalte kriterier, og utredning og gjennomføring av omorganisering av signalressursene.

Oppdraget bestod blandt annet i bistå med:

  • Optimal styring av signalressurser i prosjektperioden.
  • Forslag til organisering av signalressurser med avklarte roller og ansvar etter prosjektperiodens slutt.
  • Fungerende leder for signaltjenester, med ansvar for å bygge opp og strukturere ny organisasjon.

Last ned vårt produktark

Flere artikler