Hopp til innhold

I regi av Sandefjord Lufthavn AS og Jernbaneverket pågår det for tiden planlegging som berører fremtidig bruk av arealer, som eies av Stokke og Sandefjord kommune, øst for rullebanen på Sandefjord Lufthavn Torp. Rejlers Railconsult ble engasjert til å gjøre en mulighetsstudie.

Vestfold Fylkeskommune har som regional planmyndighet et ønske om et overordnet perspektiv på arealbruken i dette området. Mulighetsstudiet skulle være underlag for videre prosess og gir ikke endelige svar eller anbefalinger mht. arealbruk.

Vestfold fylkeskommune, Stokke kommune og Sandefjord kommune undersøker mulighetene for en plassering av Sandefjord Lufthavn Torp øst for den eksisterende rullebanen. Begge kommunene beskriver samtidig betydningen av den fremtidige oppgradering av ICstrekningen gjennom Vestfold.

Mulighetsstudie
Arbeidet ble drøftet i to arbeidsmøter med representanter fra kommunene, Statens vegvesen, Jernbaneverket, fylkeskommunen og fylkesmannen. I perioden ble det drøftet ulike alternativer og muligheter for Torp Øst området.

Oppdraget bestod i å bistå med:

  • Kartlegging av nå-situasjon.
  • Inspirasjon fra lignende steder.
  • Idèutvikling i form av prinsipper for de ulike alternativene.
  • Alternative løsninger for utforming av arealet med tallfestede arealpotensialer for ulike arealbruksformål.
  • Illustrasjoner av de ulike alternativene.
  • Prosessveileder for videre planarbeid for arealet.

Last ned vårt produktark

Flere artikler