Hopp til innhold

Vi som daglig jobber med teknologi har nok et litt mer nøktern bilde av dette, spesielt om man som undertegnede har arbeidet med teknologi og endringer i mange år. At de nyeste teknologiene kan medføre store endringer er allikevel et bevist faktum, så tiden er inne for alle til å forstå dette best mulig.

Hvorfor er digitale endringsprosesser viktige?
Digitale endringer defineres ved at man ved hjelp av teknologi kan endre mennesker, kunder, industrier, selskaper og tjenester. De siste årene har man opplevd en omfattende utvikling innen teknologi, som påvirker og gir muligheter i et omfang som ikke tidligere har vært mulig. Man snakker derfor om den digitale industrielle revolusjon, eller Industri 4.0.

Vår lokale norske industri har kommet langt i bruk av teknologi innen prosesstyring, målinger og IT, men de siste årenes utvikling gjør mulighetsbilde enda større. Ved å ta riktige og raske valg innenfor den digitale sfæren, vil den fremtidige industrien kunne erfare ytterligere fortrinn fremover tradisjonell industri – kjennetegnet med manuelle prosesser, høy risiko og lange og kostbare endringsprosesser.

Det å ta i bruk digitale teknologier vil være avgjørende for å sikre økt verdiskapning og forbedret lønnsomhet. Økt verdiskapning per arbeidstime er avgjørende for hvordan norsk og europeisk industri skal lykkes i fremtiden.

EU med Digital Single Market (DSM) har satt fokus på digital endring som en driver for å sikre et felles marked. Store forbedringsprosjekter etableres derfor for å sikre den europeiske velferdsmodellen, vekst og sysselsetting. Det er avgjørende at norsk industri følger opp med tilsvarende aktiviteter og forbedringsløp.

Industriaktører som defineres innenfor høyteknologi har ofte større evne til å gjennomføre endringer basert på lang erfaring med teknologi og databehandling, mens industrier som kan defineres som lavteknologi naturlig nok vil bruke lenger tid. Dette skyldes gjerne også at høyteknologiselskaper ofte har et nærere forhold til sluttkundemarkeder med høye krav til tilgjengelighet, tjenestetilbud, endringstakt og kundeopplevelse. Lavteknologiselskaper som ofte forholder seg til et industrimarked, vil naturlig nok måtte forholde seg til andre drivere som operasjonell effektivitet, lønnsomhet, risikostyring og kostnadsreduksjoner.

Selv om industrien ofte søker interne forretningsverdier som grunnlag for endringsprosesser, er det verdt å ta med de samfunnsmessige verdiene som digitalisering og bruk av teknologi fører med seg. Et eksempel er bilindustriens utvikling av teknologi innen sikkerhet. En lignende forventing fra samfunnet vil komme i industrien, spesielt ved virksomheter med betydelig samfunnsmessig risiko. Her vil myndighetens retningslinjer og krav være avgjørende for hvordan teknologi utnyttes på best mulig måte.

Sist men ikke minst er fokus på risiko viktig for valg innenfor digitaliseringen. Forbedrede modeller og analysegrunnlag vil kunne gi betydelig forbedringer for selskapers kommersielle risiko, samt at digitale teknologier vil kunne gi store muligheter for å kraftig redusere personellrisiko ved spesielt utsatte oppgaver.

Industri 4.0 – den digitale revolusjon
Det snakkes nå mye om Industri 4.0, som også betegnes den fjerde industrielle revolusjon. Tyskland er et av de europeiske landene som har kommet lengst i den teknologiske revolusjonen, og begrepet Industri 4.0 ble opprinnelig benyttet i strategiske prosjekter initiert av tyske myndigheter.

Industri 4.0 opererer med 4 designprinsipper:

  • Interoperabilitet: Evnen til å effektivt kommunisere mellom produkter, mennesker, systemer uavhengig av leverandør
  • Informasjonsåpenhet: Evnen til å samle inn og håndtere rådata slik at man kan operere på en virtuell forståelse av virkeligheten, og benytte denne i en verdiøkende prosess
  • Teknisk assistanse: Systemer som kan assistere i kompleks beslutningsstøtte, samt systemer som kan overta oppgaver fra mennesker.
  • Desentralisert beslutning: Det at systemer selv kan ta valg og gjennomføre oppgaver uavhengige av andre.

Produksjonsfasiliteter innenfor Industri 4.0 vil i stor grad være selvhåndterende, basert på en rekke avanserte måleinstrumenter, og kan dermed gi et mer detaljert og reelt bilde på potensielle utfordringer. Det vil være koblinger og grensesnitt mot andre fasiliteter, som gir større effektivitet men også kompleksitet ved avhengigheter. Styring av slike produksjonsbedrifter vil være mer presis med mindre risiko, medførende høyere opptid på produksjonslinjene.

Dette gir også økt fleksibilitet fra konsument til produsent, i og med at man kan direktekoble i større grad behov (fra konsument) til produkt (produsent), gjerne også med andre underleverandører i produksjonsprosessen. Ved å ha selvdiagnostiserende produkter, kan disse kommunisere feil eller degradering til en automatisert prosess som setter i gang tiltak basert på feilsituasjon. Eksempel kan være en bilkomponent som kommuniserer feil til fabrikk, som produserer og shipper denne aktuelle komponenten til verksted uten at kunden (bileier) er involvert. Verkstedet kan deretter sende en henvendelse til kundens mobil med forslag til verkstedtime for bytte av den aktuelle komponenten.

I denne artikkelserien vil vi presentere noen viktige aspekter om digitalisering spesielt rettet mot industri. Vi håper det kan gi nytte og verdi for alle lesere. Spørsmål eller kommentarer tas gjerne imot til jens.haug@embriq.no.

Om Artikkelforfatter

Jens Haug, Direktør Produkt
+ 47 913 61 495
jens.haug@embriq.no

LagreLagre

Flere artikler